นสต.รุ่นที่ ๑๑ ทำการฝึกแบบฝึกบุคคลท่าอาวุธ โดยฝึกทบทวนท่า ติดดาบ ปลดดาบ

วันที่ ๒๙ ธันวาคม ๒๕๖๓ เวลา ๑๕.๐๐ - ๑๗.๐๐ น. 

ณ ลานฝึก บก.ฝรก.

นสต.รุ่นที่ ๑๑ กองร้อยที่ ๑-๓ ได้ทำการฝึกปรับพื้นฐาน ก่อนทำการฝึกแบบฝึกบุคคลท่าอาวุธ
วันที่ ๑๖ ธันวาคม ๒๕๖๓ ณ ลานฝึก บก.ฝรก.

 

นักเรียนนายสิบตำรวจรุ่นที่ ๑๑ (งบประมาณปี ๒๕๖๓) เดินทางไป “กิจกรรมเสริมหลักสูตรศาสนิกสัมพันธ์”
ศาสนาพุทธ ณ วัดพระปฐมเจดีย์ราชวรมหาวิหาร อ.เมือง จ.นครปฐม
ศาสนาคริสต์ ณ วัดคริสตหฤทัย วัดเพลง จ.ราชบุรี
ศาสนาอิสลาม ณ มัสยิดมัมบะอิ่มคณอยร๊อต มัสยิดบ้านโป่ง และมัสยิดโพธาราม
วันที่ ๓,๔ และ ๗ ธันวาคม ๒๕๖๓