นักเรียนนายสิบตำรวจรุ่นที่ ๑๑ กองร้อย ๑-๓ ทำการฝึกทบทวนแบบฝึกบุคคลท่าอาวุธ และได้ทำการทดสอบ ประเมินผลการฝึก ท่าติดดาบ - ปลดดาบ โดยใช้ ปลย.๘๘
 

นักเรียนนายสิบตำรวจรุ่นที่ ๑๑ กองร้อยที่ ๒ ทำการฝึกยุทธวิธีในหัวข้อการยิงปืนทางยุทธวิธี
 

นักเรียนนายสิบตำรวจรุ่นที่ ๑๑ กองร้อยที่ ๑ ทำการฝึกการตั้งจุดสกัดจุดตรวจยานพาหนะ (V.S.O.C.)
ในหัวข้อ การหยุดรถ กรณีเพิ่มความเสี่ยงและการใช้อาวุธปืน