กีฬาสามัคคี กดต.๗/๖๑

วันที่ ๑๘ มกราคม ๒๕๖๑ ณ สนามกีฬา บก.ฝรก.