วันที่ 18 ต.ค.2564 เวลา 08.30 - 12.00 น. บก.ฝรก.

จัดให้มีการตรวจ ATK ให้กับข้าราชการตำรวจ และ นสต. เพื่อป้องกันการแพร่กระจายของเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019(COVID - 19)

และเตรียมความพร้อมก่อน นสต. กลับเข้าสถานฝึกอบรมผลการตรวจพบว่า

-กองร้อยที่1 ยอดเต็ม120 นาย
จำหน่าย 1 นาย (มีคำสั่งให้ออกจากราชการไว้ก่อน) พบเชื้อ 1 นาย(อยู่ระหว่างรอยืนยันผลจาก รพ.พุทธมณฑลอีกครั้ง)

แบ่งการเข้าพัก ดังนี้

กองร้อยที่1 เข้าพัก 54 นาย
ตึกขาว เข้าพัก 52 นาย
กลุ่มเสี่ยง อาคาร ปจ.2 เข้าพัก 12 นาย

-นสต.กองร้อยที่ 2 มีจำนวนยอด 120 นาย ไม่มีจำหน่าย คัดกรองโควิดไม่พบผลเป็นบวก
จัดที่พักตามมาตรการรักษาระยะห่างโดยแยกพัก กองร้อย 40 นาย ตึกขาวชั้นล่าง 54 นาย และกลุ่มเสี่ยง 26 นาย พักอาคาร ปจ.2

- นสต.กองร้อยที่ 3 ยอดเต็ม 120 นาย ตรวจไม่พบเชื้อทั้ง 120 นาย และได้ปฏิบัติตามนโยบายเว้นระยะห่างอย่างเคร่งครัด

- ข้าราชการตำรวจ บก.ฝรก. ลูกจ้าง และผู้ประกอบเลี้ยง ทุกคน ผลการตรวจไม่พบเชื้อ