นักเรียนนายสิบตำรวจรุ่นที่ ๑๒ ทำสัญญาและเข้ามอบตัวเพื่อเข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตร
นักเรียนนายสิบตำรวจรุ่นที่ ๑๒ (นสต.รุ่นที่ ๑๒) ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔
 
วันที่ ๓๐ - ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๔
ณ ห้องประชุมใหญ่ อาคารเรียนรวม บก.ฝรก.