นักเรียนนายสิบตำรวจรุ่นที่ ๑๑ กองร้อย ๑-๓ ทำการฝึกทบทวนแบบฝึกบุคคลท่าอาวุธ และได้ทำการทดสอบ ประเมินผลการฝึก ท่าติดดาบ - ปลดดาบ โดยใช้ ปลย.๘๘
 
วันที่ ๑๐ มกราคม ๒๕๖๓ เวลา ๐๘.๐๐ - ๑๒.๐๐ น. ณ ลานฝึก บก.ฝรก.