นักเรียนนายสิบตำรวจรุ่นที่ ๑๑ กองร้อยที่ ๑ ทำการฝึกการตั้งจุดสกัดจุดตรวจยานพาหนะ (V.S.O.C.)
ในหัวข้อ การหยุดรถ กรณีเพิ่มความเสี่ยงและการใช้อาวุธปืน
 
วันที่ ๑๘ มกราคม ๒๕๖๔ ณ ลานฝึก บก.ฝรก.