นสต.รุ่นที่ ๑๑ ทำการฝึกแบบฝึกบุคคลท่าอาวุธ โดยฝึกทบทวนท่า ติดดาบ ปลดดาบ

วันที่ ๒๙ ธันวาคม ๒๕๖๓ เวลา ๑๕.๐๐ - ๑๗.๐๐ น. 

ณ ลานฝึก บก.ฝรก.