นักเรียนนายสิบตำรวจรุ่นที่ ๑๑ (งบประมาณปี ๒๕๖๓) เดินทางไป “กิจกรรมเสริมหลักสูตรศาสนิกสัมพันธ์”
ศาสนาพุทธ ณ วัดพระปฐมเจดีย์ราชวรมหาวิหาร อ.เมือง จ.นครปฐม
ศาสนาคริสต์ ณ วัดคริสตหฤทัย วัดเพลง จ.ราชบุรี
ศาสนาอิสลาม ณ มัสยิดมัมบะอิ่มคณอยร๊อต มัสยิดบ้านโป่ง และมัสยิดโพธาราม
วันที่ ๓,๔ และ ๗ ธันวาคม ๒๕๖๓