พล.ต.ต. สมคิด ประสพทรัพย์ ตำแหน่ง ผบก.ฝรก. เป็นประธานในพิธีปิดการฝึกอบรมหลักชัยยะขึ้นพื้นฐาน  ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑

วันที่ ๑๐ สิงหาคม ๒๕๖๑ เวลา ๐๙.๐๐ น. ณ ห้อง ๓๐๓  อาคารเรียนรวม บก.ฝรก. 

โดยมีผู้สำเร็จการฝึกอบรม จำนวน ๑๒๑ คน