๓ สิงหาคม ๒๕๖๑ เวลา ๐๙.๐๐ น. พล.ต.ต.อนุศักดิ์  โกมลศาสตร์ รอง ผบช. ประจำ สง.ผบ.ตร. ปฏิบัติราชการ บช.ศ. 

เป็นประธานในพิธีมอบประกาศนียบัตรและปิดการฝึกอบรมหลักสูตรสารวัตร รุ่นที่ ๑๘๗ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑

ห้องประชุมชั้น ๒ อาคารเรียนรวม บก.ฝรก. ซึ่งมีผู้สำเร็จการฝึกอบรม รวมทั้งสิ้นจำนวน ๔๐๑ นาย