วันที่ 18 พ.ย.2564 เวลา 13.00 น.

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้า ฯ ให้ พล.ต.ท.กรไชย - คุณณสุดา คล้ายคลึง ผบช.สอท. - ประธานชมรมแม่บ้าน บช.สอท. นำผ้าพระกฐินพระราชทาน ไปถวายแด่พระสงฆ์จำพรรษากาลถ้วนไตรมาส ณ วัดไร่ขิง พระอารามหลวง อำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม

ทั้งนี้ พล.ต.ท.กรไชย - คุณณสุดา คล้ายคลึง ได้มอบจตุปัจจัยถวายแด่พระสงฆ์

(.)รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 3,746,450 บาท (สามล้านเจ็ดแสนสี่หมื่นหกพันสี่ร้อยห้าสิบบาทถ้วน)

(.)โดยมี นายรัฐศาสตร์ ชิดชู รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครปฐม, พล.ต.ต.อังกูร คล้ายคลึง เลขานุการประธานกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน, พล.ต.ต.พงษ์อนันต์ คล้ายคลึง ผบก.น.9, พล.ต.ต.ชัชปัณฑกาณฑ์ คล้ายคลึง ผบก.ฝรก., นายพัฒนพงษ์ สร้อยอินทรากุล นายอำเภอสามพราน, น.ส.สุดารัตน์ พงศ์อัมพรไกวัล
วัฒนธรรมจังหวัดนครปฐม เข้าร่วมพิธี

ณ วัดไร่ขิงพระอารามหลวง ต.ไร่ขิง อ.สามพราน จว.นครปฐม