พ.ต.อ.หญิง กานต์ชนก บุญศิวนนท์ อ.จ.(สบ๕) กอจ.บช.ศ. และข้าราชการตำรวจ บก.ฝรก. ได้เข้าร่วมประชุมวีดีโอคอนเฟอเรนซ์ (Video Conference)
สรุปผลการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายในของ บก.ฝรก. โดยมี พ.ต.อ.วีระศิษฐ์ ลิ้มสมบูรณ์ รอง ผบก.สศป.เป็นประธาน
 
วันที่ ๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ เวลา ๑๓.๓๐ น.
ณ ห้องประชุมพิทักษ์สันติราษฎร์ บก.ฝรก.