พล.ต.ต.สุวิทย์ ชาวศรีทอง ตำแหน่ง ผบก.ฝรก. เป็นประธานในพิธีเปิดการฝึกอบรมหลักสูตรการฝึกอบรมข้าราชการตำรวจชั้นประทวนยศดาบตำรวจอายุ ๕๓ ปี
ขึ้นไปเพื่อเลื่อนตำแหน่งและเลื่อนยศแบบเลื่อนไหลเป็นชั้นสัญญาบัตรถึงยศร้อยตำรวจเอก
(กดต.รุ่นที่ ๑๐) ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔ ผ่านระบบออนไลน์

วันที่ ๕ มกราคม ๒๕๖๔ เวลา ๑๐.๐๐ น. ณ ห้อง ๓๐๒ อาคารเรียนรวม บก.ฝรก.