พล.ต.ต.ศักดิ์รพี เพรียวพานิช ผู้บังคับการประจำ ตร.รักษาราชการแทน ผู้บังคับการศูนย์ฝึกยุทธวิธีตำรวจกลาง ปฏิบัติหน้าที่ ผู้บังคับการฝึกอบรมตำรวจกลาง (ผบก.ประจำ ตร.รรท.ผบก.ศยก.ปฏิบัติหน้าที่ ผบก.ฝรก.)
ลงนามในเอกสารส่งมอบหน้าที่และตำแหน่งผู้บังคับการฝึกอบรมตำรวจกลาง (ผบก.ฝรก.) ก่อนส่งมอบธงตราสัญลักษณ์ให้
 
พล.ต.ต.สุวิทย์ ชาวศรีทอง ผู้บังคับการกองอำนวยการภาค ๗ (ผบก.อก.ภ.๗)
วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๓ เวลา ๙.๐๐ น. ณ ปรัมพิธี กองบังคับการฝึกอบรมตำรวจกลาง