พิธิรับ - มอบหน้าที่ และมอบธงประจำหน่วย บก.ฝรก.

วันศุกร์ที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๒ ณ ห้องประชุมใหญ่ ชั้น ๒ บก.ฝรก.