พ.ต.อ.รุ่งศักดิ์  สิริขจร รอง ผบก.ฝรก. เป็นประธาน

ในพิธีเปิดการฝึกอบรมหลักสูตรการจราจร หลักสูตรป้องกันปราบปราม หลักสูตรสืบสวน และหลักสูตรงานธุรการ

เมื่อวันจันทร์ที่ ๒๒ ก.ค.๖๒ ณ ห้องประชุม ชั้น ๒ อาคารเรียนรวม บก.ฝรก.