พ.ต.อ.รุ่งศักดิ์  สิริขจร ตำแหน่ง รอง ผบก.ฝรก. เป็นประธานในพิธีปิดการฝึกอบรมหลักสูตรการฝึกอบรมข้าราชการตำรวจ และบุคคลที่บรรจุหรือโอนมาเป็นข้าราชการตำรวจชั้นประทวน (กอป.) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒

และผู้เข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตรสืบสวนคดีอาญา ให้กำลังใจและแนวคิดในการปฏิบัติหน้าที่แก่ผู้สำเร็จการฝึกอบรม

วันที่ ๒ พฤษภาคม ๒๕๖๒ เวลา ๐๘.๑๕ น. ณ ห้องเรียน ๕๐๑ อาคารเรียนรวม บก.ฝรก.