พล.ต.ต.อิทธิพล  สุวรรณวัฒนะ ผบก.ฝรก.  ร่วมทดสอบร่างกายตามโครงการทดสอบสมรรถภาพร่างกายของข้าราชการตำรวจ 

และข้าราชการในสังกัด บก.ฝรก. ร่วมทดสอบฯ เมื่อวันที่ ๒๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒ เวลา ๐๗.๐๐ น. ณ ลานฝึก บก.ฝรก.