ผุ้บังคับบัญชา และข้าราชการตำรวจ บก.ฝรก. ต้อนรับคณะตรวจราชชการประจำปี ๒๕๖๒ ของกองบัญชาการศึกษา

เดินทางมาราชการเพื่อตรวจราชการ ณ บก.ฝรก. (ศาลายา) ระหว่างวันที่ ๒๕ - ๒๖ ก.พ.๒๕๖๒ และ ๑ มี.ค.๒๕๖๒ 

และ ศูนย์ฝึกยุทธวิธีตำรวจกลาง (หนองสาหร่าย) ระหว่างวันที่ ๒๗ - ๒๘ ก.พ.๖๒