ปรัชญาองค์การ
(
Organization philosophy)

“ เปลี่ยนแปลงสู่สิ่งที่ดีกว่า ”


ปณิธาน

(Determination)

 “ เสริมสร้างปัญญา   พัฒนาร่างกาย  มุ่งหมายคุณธรรม ”


วิสัยทัศน์ (Vision)

 “ เป็นหน่วยหลักในการผลิตข้าราชการตำรวจ

   การฝึกยุทธวิธี และการปฏิบัติการ

ของสำนักงานตำรวจแห่งชาติ เพื่อสร้างตำรวจมืออาชีพ”


พันธกิจ (Mission)

     ๑. ฝึกอบรมงานเฉพาะทางให้กับบุคลากรก่อนเข้ารับราชการตำรวจ และข้าราชการตำรวจทั้งชั้นสัญญาบัตรและชั้นประทวน ในสำนักงานตำรวจแห่งชาติ

อาทิ งานป้องกันและปราบปรามอาชญากรรม งานสืบสวนสอบสวนคดีอาญา    งานจราจร งานควบคุมฝูงชน งานรักษาความสงบเรียบร้อยและการรักษา
ความปลอดภัยในกิจการของตำรวจ งานบริการประชาชน และงานการให้
ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินแก่ประชาชน ฯลฯ

   ๒. ฝึกอบรมบุคลากรที่ทำหน้าที่ครูฝึกข้าราชการตำรวจ เพื่อพัฒนาความรู้ ศักยภาพ และทักษะทางด้านยุทธวิธีตำรวจ

   ๓. ฝึกอบรมด้านความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับงานตำรวจให้กับองค์การภาครัฐและภาคเอกชน และด้านระเบียบวินัย คุณธรรม จริยธรรม ความสามัคคี ให้กับนักเรียน นิสิต นักศึกษา และประชาชนทั่วไป 

   ๔. ประสานความร่วมมือและปฏิบัติงานร่วมกับหน่วยงานภายในสำนักงานตำรวจแห่งชาติ สถาบันการศึกษา และองค์การอื่นทั้งในประเทศและต่างประเทศ


อัตลักษณ์ (Indentity)

“ เป็นตำรวจมืออาชีพ ด้านยุทธวิธีและปฏิบัติการ ”


เอกลักษณ์ (Uniqueness)

“ ศูนย์รวมการฝึกยุทธวิธีตำรวจ

 ของสำนักงานตำรวจแห่งชาติ ”