ทดสอบสมรรถภาพร่างกาย หลักสูตร กดต. รุ่น 7

กีฬาเชื่อมความสัมพันธ์ระหว่างหลักสูตร การส่งกำลังบำรุง รุ่นที่ ๓๗ และหลักสูตรการเงินงบประมาณ รุ่นที่ ๓๕ ในวันที่ ๒๙ พฤศจิกายน ๒๕๖๐ ณ สนามกีฬา บก.ฝรก.

การแข่งขันกีฬาเชื่อมความสัมพันธ์ "นสต.๘๘ เกมส์"