วันที่ ๔ ธันวาคม ๒๕๖๐ เวลา ๑๓.๓๐ น. พ.ต.อ.สมคิด ประสบทรัพย์ รอง ผบก.ประจำ ตร. รรท.ผบก.ฝรก. เป็นประธานในพิธีเปิดการฝึกอบรมหลักสูตรการฝึกข้าราชการตำรวจชั้นประทวน

ยศ ด.ต. อายุ ๕๓ ปีขึ้นไป เพื่อเลื่อนตำแหน่งและเลื่อนยศแบบเลื่อนไหลเป็นชั้นสัญญาบัตร ถึง ยศ ร.ต.อ. (กดต.) รุ่นที่ ๗  ณ ห้องประชุมชั้น ๒ อาคารเรียนรวม บก.ฝรก.

วันที่ ๔ ธันวาคม ๒๕๖๐ เวลา ๐๙.๐๐ น. พ.ต.อ.สมคิด ประสบทรัพย์ รอง ผบก.ประจำ ตร. รรท.ผบก.ฝรก. เป็นประธานในพิธีเปิดการฝึกอบรม

หลักสูตร การป้องกันและปราบปรามอาชญากรรม รุ่นที่ ๒๐ ,หลักสูตร การสืบสวน รุ่นที่ ๒๑

หลักสูตร การจราจร รุ่นที่ ๑๘ และหลักสูตร ธุรการและกำลังพล รุ่นที่ ๒๐  ณ ห้องประชุมชั้น ๒ อาคารเรียนรวม บก.ฝรก.

วันที่ ๑ ธันวาคม ๒๕๖๐ เวลา ๐๙.๐๐ น. พ.ต.อ.สมคิด ประสบทรัพย์ รอง ผบก.ประจำ ตร. รรท.ผบก.ฝรก. เป็นประธานในพิธีปิดการฝึกอบรมหลักสูตรการเงินงบประมาณ รุ่นที่ ๓๕

และหลักสูตรการส่งกำลังบำรุง รุ่นที่ ๓๗  ณ ห้องประชุมชั้น ๒ อาคารเรียนรวม บก.ฝรก.