พล.ต.ต. สมคิด ประสพทรัพย์ ตำแหน่ง ผบก.ฝรก. เป็นประธานในพิธีปิดการฝึกอบรมหลักชัยยะขึ้นพื้นฐาน  ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑

วันที่ ๑๐ สิงหาคม ๒๕๖๑ เวลา ๐๙.๐๐ น. ณ ห้อง ๓๐๓  อาคารเรียนรวม บก.ฝรก. 

โดยมีผู้สำเร็จการฝึกอบรม จำนวน ๑๒๑ คน

๓ สิงหาคม ๒๕๖๑ เวลา ๐๙.๐๐ น. พล.ต.ต.อนุศักดิ์  โกมลศาสตร์ รอง ผบช. ประจำ สง.ผบ.ตร. ปฏิบัติราชการ บช.ศ. 

เป็นประธานในพิธีมอบประกาศนียบัตรและปิดการฝึกอบรมหลักสูตรสารวัตร รุ่นที่ ๑๘๗ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑

ห้องประชุมชั้น ๒ อาคารเรียนรวม บก.ฝรก. ซึ่งมีผู้สำเร็จการฝึกอบรม รวมทั้งสิ้นจำนวน ๔๐๑ นาย 

พล.ต.ต. สมคิด ประสพทรัพย์ ตำแหน่ง ผบก.ฝรก. เป็นประธานในพิธีเปิดการฝึกอบรมหลักสูตรสารวัตร รุ่นที่ ๑๘๗ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑

วันที่ ๒๕ มิถุนายน ๒๕๖๑ เวลา ๐๙.๐๐ น. ณ ห้องประชุมใหญ่ อาคารเรียนรวม บก.ฝรก. 

โดยฝึกอบรมระหว่างวันที่ ๒๕ มิถุนายน ๒๕๖๑ ถึงวันที่ ๓ สิงหาคม ๒๕๖๑