ระหว่างวันที่ ๑ - ๔ ก.พ.๖๒  นักเรียนนายสิบตำรวจ รุ่นที่ ๑๐ ได้รับการฝึกเพื่อปรับพื้นฐาน และ ทำกิจกรรมแนะนำสถานที่ ณ กองบังคับการฝึกอบรมตำรวจกลาง