ระหว่างวันที่ ๓๐ ม.ค.-๑ ก.พ.๖๒  ผู้ได้รับคัดเลือกและเข้ารับอบรมเป็นนักเรียนนายสิบตำรวจ รุ่นที่ ๑๐ 

ได้รายงานตัวทำสัญญา และรายงานตัวเข้ากองร้อย เพื่อเข้ารับการฝึกอบรม ระหว่างวันที่ ๑ ก.พ.๖๒ ถึง วันที่  ๓๑ ก.ค.๖๓