นักเรียนนายสิบตำรวจรุ่นที่ ๑๑ กองร้อยที่ ๑ ทำการฝึกการตั้งจุดสกัดจุดตรวจยานพาหนะ (V.S.O.C.)
ในหัวข้อ การหยุดรถ กรณีเพิ่มความเสี่ยงและการใช้อาวุธปืน
 

นสต.รุ่นที่ ๑๑ ทำการฝึกแบบฝึกบุคคลท่าอาวุธ โดยฝึกทบทวนท่า ติดดาบ ปลดดาบ

วันที่ ๒๙ ธันวาคม ๒๕๖๓ เวลา ๑๕.๐๐ - ๑๗.๐๐ น. 

ณ ลานฝึก บก.ฝรก.

นสต.รุ่นที่ ๑๑ กองร้อยที่ ๑-๓ ได้ทำการฝึกปรับพื้นฐาน ก่อนทำการฝึกแบบฝึกบุคคลท่าอาวุธ
วันที่ ๑๖ ธันวาคม ๒๕๖๓ ณ ลานฝึก บก.ฝรก.