นักเรียนนายสิบตำรวจรุ่นที่ ๑๒ ทำสัญญาและเข้ามอบตัวเพื่อเข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตร
นักเรียนนายสิบตำรวจรุ่นที่ ๑๒ (นสต.รุ่นที่ ๑๒) ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔
 
วันที่ ๓๐ - ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๔
ณ ห้องประชุมใหญ่ อาคารเรียนรวม บก.ฝรก.
 

นักเรียนนายสิบตำรวจรุ่นที่ ๑๑ กองร้อยที่ ๒ ฝึกยุทธวิธีตำรวจในหัวข้อ บทบาทหน้าที่ของผู้เผชิญเหตุคนแรก (First Responder)
 
วันที่ ๒๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ ณ ลานฝึก บก.ฝรก.
 

นักเรียนนายสิบตำรวจรุ่นที่ ๑๑ กองร้อยที่ ๑

ฝึกการยิงปืน Glock19 Gen3 (ขนาดกระสุน 9 mm)
เป็นการฝึกยิงพร้อมเปลี่ยนซองกระสุน ท่าเริ่มจากถือปืนท่า ๓ (พร้อมใช้) และปืนจากซองซึ่งวันนี้เป็นการฝึกเพิ่มทักษะโดยใช้กระสุน จำนวน ๒๐ นัดต่อนาย

วันที่ ๒๗ มกราคม ๒๕๖๔ ณ สนามยิงปืน บก.ฝรก.