๓ สิงหาคม ๒๕๖๑ เวลา ๐๙.๐๐ น. พล.ต.ต.อนุศักดิ์  โกมลศาสตร์ รอง ผบช. ประจำ สง.ผบ.ตร. ปฏิบัติราชการ บช.ศ. 

เป็นประธานในพิธีมอบประกาศนียบัตรและปิดการฝึกอบรมหลักสูตรสารวัตร รุ่นที่ ๑๘๗ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑

ห้องประชุมชั้น ๒ อาคารเรียนรวม บก.ฝรก. ซึ่งมีผู้สำเร็จการฝึกอบรม รวมทั้งสิ้นจำนวน ๔๐๑ นาย 

พล.ต.ต. สมคิด ประสพทรัพย์ ตำแหน่ง ผบก.ฝรก. เป็นประธานในพิธีเปิดการฝึกอบรมหลักสูตรสารวัตร รุ่นที่ ๑๘๗ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑

วันที่ ๒๕ มิถุนายน ๒๕๖๑ เวลา ๐๙.๐๐ น. ณ ห้องประชุมใหญ่ อาคารเรียนรวม บก.ฝรก. 

โดยฝึกอบรมระหว่างวันที่ ๒๕ มิถุนายน ๒๕๖๑ ถึงวันที่ ๓ สิงหาคม ๒๕๖๑

 พล.ต.ต. สมคิด ประสพทรัพย์ ตำแหน่ง ผบก.ฝรก. เป็นประธานในพิธีเปิดการฝึกอบรมหลักสูตรชัยยะขั้นพื้นฐาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑

วันที่ ๑๘ มิถุนายน ๒๕๖๑ เวลา ๐๙.๐๐ น. ณ ห้องเรียน ๓๐๓ อาคารเรียนรวม บก.ฝรก. 

โดยฝึกอบรมระหว่างวันที่ ๑๘ มิถุนายน ๒๕๖๑ ถึงวันที่ ๑๐ สิงหาคม ๒๕๖๑