พ.ต.อ. อิทธิพล สุวรรณวัฒนะ  รอง ผบก.ภ.จว.มหาสารคาม รรท.ผบก.ฝรก. เป็นประธานในพิธีเปิดการฝึกอบรม

การอบรมข้าราชการตำรวจชั้นประทวนยศดาบตำรวจ อายุ ๕๓ ปีขี้นไป เพื่อเลื่อนตำแหน่งและเลื่อนยศแบบเลื่อนไหลเป็น ชั้นสัญญาบัตรถึงยศร้อยตำรวจเอก (กดต.)  ปี พ.ศ. ๒๕๖๒ รุ่นที่ ๘

วันที่ ๑๒ พฤศจิกายน ๒๕๖๑ เวลา ๑๐.๐๐ น. ณ ห้องประชุมใหญ่ ชั้น ๒  อาคารเรียนรวม บก.ฝรก. 

พ.ต.อ. อิทธิพล สุวรรณวัฒนะ  รอง ผบก.ภ.จว.มหาสารคาม รรท.ผบก.ฝรก. เป็นประธานในพิธีเปิดการฝึกอบรม

หลักสูตรการเงินงบประมาณ รุ่นที่ ๓๖ และหลักสูตรการส่งกำลังบำรุ่ง รุ่นที่ ๓๘  ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒

วันที่ ๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๑ เวลา ๑๐.๐๐ น. ณ ห้องประชุมใหญ่ ชั้น ๒  อาคารเรียนรวม บก.ฝรก. 

 

พล.ต.ต. สมคิด ประสพทรัพย์ ตำแหน่ง ผบก.ฝรก. เป็นประธานในพิธีปิดการฝึกอบรมหลักชัยยะขึ้นพื้นฐาน  ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑

วันที่ ๑๐ สิงหาคม ๒๕๖๑ เวลา ๐๙.๐๐ น. ณ ห้อง ๓๐๓  อาคารเรียนรวม บก.ฝรก. 

โดยมีผู้สำเร็จการฝึกอบรม จำนวน ๑๒๑ คน