พ.ต.อ.รุ่งศักดิ์  สิริขจร ตำแหน่ง รอง ผบก.ฝรก. เป็นประธานในพิธีปิดการฝึกอบรมหลักสูตรการฝึกอบรมข้าราชการตำรวจ และบุคคลที่บรรจุหรือโอนมาเป็นข้าราชการตำรวจชั้นประทวน (กอป.) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒

และผู้เข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตรสืบสวนคดีอาญา ให้กำลังใจและแนวคิดในการปฏิบัติหน้าที่แก่ผู้สำเร็จการฝึกอบรม

วันที่ ๒ พฤษภาคม ๒๕๖๒ เวลา ๐๘.๑๕ น. ณ ห้องเรียน ๕๐๑ อาคารเรียนรวม บก.ฝรก. 

พล.ต.ต.ศรกฤษณ์ แก้วผลึก รอง ผบช.ศ. เป็นประธานในพิธีปิดการฝึกอบรมและให้โอวาสแก่ผู้สำเร็จการฝึกอบรม

หลักสูตร สารวัตร รุ่นที่ ๒๑๐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒

เมื่อวันที่ ๒๙ มีนาคม ๒๕๖๒ เวลา ๐๙.๐๐ น. ณ ห้องประชุมใหญ่ ชั้น ๒  อาคารเรียนรวม บก.ฝรก. 

พล.ต.ต.อิทธิพล  สุวรรณวัฒนะ ผบก.ฝรก.  ร่วมทดสอบร่างกายตามโครงการทดสอบสมรรถภาพร่างกายของข้าราชการตำรวจ 

และข้าราชการในสังกัด บก.ฝรก. ร่วมทดสอบฯ เมื่อวันที่ ๒๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒ เวลา ๐๗.๐๐ น. ณ ลานฝึก บก.ฝรก.