พล.ต.ต.สุวิทย์ ชาวศรีทอง ผบก.ฝรก. เป็นประธานในพิธีทำบุญตักบาตร ถวายพระราชกุศล
เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร
 
วันที่ ๑๒ ตุลาคม ๒๕๖๓ เวลา ๐๘.๐๐ น. ณ ห้องประชุมใหญ่ ชั้น ๒ อาคารเรียนรวม บก.ฝรก.
 

พล.ต.ต.ศักดิ์รพี เพรียวพานิช ผู้บังคับการประจำ ตร.รักษาราชการแทน ผู้บังคับการศูนย์ฝึกยุทธวิธีตำรวจกลาง ปฏิบัติหน้าที่ ผู้บังคับการฝึกอบรมตำรวจกลาง (ผบก.ประจำ ตร.รรท.ผบก.ศยก.ปฏิบัติหน้าที่ ผบก.ฝรก.)
ลงนามในเอกสารส่งมอบหน้าที่และตำแหน่งผู้บังคับการฝึกอบรมตำรวจกลาง (ผบก.ฝรก.) ก่อนส่งมอบธงตราสัญลักษณ์ให้
 
พล.ต.ต.สุวิทย์ ชาวศรีทอง ผู้บังคับการกองอำนวยการภาค ๗ (ผบก.อก.ภ.๗)
วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๓ เวลา ๙.๐๐ น. ณ ปรัมพิธี กองบังคับการฝึกอบรมตำรวจกลาง