ผู้บังคับการ

 

พล.ต.ต. ชอบ  คิสาลัง

ผบก.ฝรก.


หน้าแรก

การประกันคุณภาพการศึกษา

สรุปผลภาพรวมการดำเนินการขับเคลื่อนการปฏิรูปด้านการสรรหาและระบบการฝึกอบรม ปี 2560 - 2564
โรงอาหาร 300 ที่นั่ง
     - แบบอาคาร
     - ประมาณราคา
ศูนย์กีฬาในร่ม
     - แบบอาคาร
     - ประมาณราคา
สนามฟุตบอลพร้อมลู่วิ่ง
     - แบบอาคาร
     - ประมาณราคา
สนามยิงปืน 2 ชั้น
     - แบบอาคาร
     - ประมาณราคา
อาคารกองร้อย 2 ชั้น
     - แบบอาคาร
     - ประมาณราคา
อาคารโรงฝึกยุทธวิธี CQB
     - แบบอาคาร
     - ประมาณราคา

ประมาณการค่างานปรับปรุง
      1)ประมาณการค่างานซ่อมทั่วไป
      2)ประมาณการค่างานปรับปรุงที่พัก(กองร้อย)
     3)ประมาณการค่างานปรับปรุงโรงยิม
     4)ประมาณการค่างานปรับปรุงโรงอาหาร
     5)ประมาณการค่างานปรับปรุงสนามฟุตบอล
     6)ประมาณการค่างานปรับปรุงสนามยิงปืน
     7)ประมาณการค่างานปรับปรุงห้องเรียน
     8)ประมาณการค่างานปรับปรุงหอโดด

ครุภัณฑ์อุปกรณ์/เครื่องช่วยฝึกมาตรฐาน

        1) อุปกรณ์การฝึกปฐมพยาบาล

        2) อุปกรณ์การฝึกทางยุทธวิธี

        3) ยานพาหนะสำหรับการฝึก

        4) อาวุธปืนสำหรับการฝึก

ครุภัณฑ์ประจำห้องเรียนมาตรฐานหน่วยฝึกอบรม

ครุภัณฑ์ประจำห้องประชุมมาตรฐานหน่วยฝึกอบรม

ครุภัณฑ์ชุดเตียงพร้อมโต๊ะเก้าอี้ และตู้เก็บของ

คุณลักษณะเฉพาะ ระบบประชุมวีดีทัศน์ทางไกล (Video Conference) กองบังคับการฝึกอบรมตำรวจกลาง

คุณลักษณะเฉพาะ ชุดเตียงพร้อมโต๊ะเก้าอี้ และตู้เก็บของ