ผู้บังคับการ

 

พล.ต.ต. ชอบ  คิสาลัง

ผบก.ฝรก.


หน้าแรก

การประกันคุณภาพการศึกษา

ลำดับ  หลักสูตร  จำนวนคน/รุ่น  รุ่น  รวม (คน) 
1 หลักสูตรการปรับพื้นฐานยุทธวิธีตำรวจระดับครูฝึก ชั้นประทวน  40 2 80
2 หลักสูตรการปรับพื้นฐานยุทธวิธีตำรวจระดับครูฝึก ชั้นสัญญาบัตร  40 2 80
3 หลักสูตรต่อต้านการก่อการร้าย (ฝ่ายสืบสวน)  40 1 40
4 หลักสูตรต่อต้านการก่อการร้าย (ฝ่ายปฏิบัติการสายตรวจ)  40 1 40
5 โครงการจัดเตรียมความพร้อมการส่งข้าราชการตำรวจ ไปปฏิบัติภารกิจรักษาสันติภาพของสหประชาชาติ (หลักสูตร Individual Police Officer : IPO)  40 1 40
6 โครงการฝึกอบรมการยิงปืนพกขั้นพื้นฐาน (Basic Firearms)  40 5 200
7 โครงการฝึกอบรมการยิงปืนพกขั้นสูง (Advance Firearms)  40 5 200
8 โครงการฝึกอบรมผู้เข้าเผชิญเหตุคนแรก (First Responder)  40 2 80
9 โครงการฝึกอบรมการเจรจาต่อรองบุคคลในภาวะวิกฤต                 (Crisis Negotiation)  40 4 160
10 โครงการฝึกอบรมการอยู่รอดของเจ้าหน้าที่และยุทธวิธี (Officer Survival and Tactics / O.S.T.)  40 4 160
11 โครงการฝึกอบรมการเข้าตรวจค้นและปฏิบัติการในอาคาร (Building Entry & Close Quarter Battle / C.Q.B.)  40 4 160
12 โครงการฝึกอบรมการหยุดยานพาหนะและการควบคุมผู้ขับขี่/ผู้โดยสาร  (Vehicle Stop and Occupant Control / V.S.O.C)  40 4 160
13 โครงการฝึกอบรมการปฐมพยาบาลทางยุทธวิธี              (Tactical Combat & Casualty Care / TCCC)  40 4 160
14 โครงการฝึกอบรมการบริหารวิกฤตการณ์ (Role of Police in Managing a crisis)  40 4 160
15 โครงการฝึกอบรมการขับขี่รถยนต์ขับเคลื่อน 4 ล้อ (4 × W Drive)  40 2 80
16 โครงการฝึกอบรม Preventing Attack on Soft target  40 2 80
17 โครงการฝึกอบรมการอารักขาบุคคลสำคัญ (VIP Protection)  40 2 80
18 โครงการฝึกอบรมครูฝึกการควบคุมฝูงชน  40 2 80
19 โครงการฝึกอบรมการใช้อุปกรณ์พิเศษสำหรับการควบคุมฝูงชน  40 2 80
20 โครงการฝึกอบรมการช่วยเหลือผู้ประสบภัย (Rescue)  40 2 80
  รวมทั้งสิ้น    55 2,200