ผู้บังคับการ

 

พล.ต.ต. ชอบ  คิสาลัง

ผบก.ฝรก.


หน้าแรก

การประกันคุณภาพการศึกษา

 

แบบสอบถาม

URL ประเมินผลภาพรวมหลักสูตร ปีงบประมาณ 2559 (ณ ศาลายา)

หลักสูตร

URL

  1. ป้องกันและปราบปรามอาชญากรรม

http://goo.gl/forms/izovZQSFZp

2.  การสืบสวน

http://goo.gl/forms/SehCqZO4KH

3. ผู้ช่วยงานสอบสวน

http://goo.gl/forms/eRTtzLRw53

4.  การจราจร

http://goo.gl/forms/81VJVtyRFD

5.  งานธุรการและกำลังพล

http://goo.gl/forms/UzJ1Itwqii

6.  การเงินงบประมาณ

http://goo.gl/forms/eZ57HLJ7UE

7.  การส่งกำลังบำรุง

http://goo.gl/forms/S7zPPyK05y

8.  การฝึกอบรมสำหรับผู้ที่หน้าที่ปกครองโรงเรียน      

http://goo.gl/forms/Q0r5E9FlC7

9.สืบสวนคดีอาญาระดับก้าวหน้า รุ่นที่ 1

http://goo.gl/forms/cJbXObePtc

10.สืบสวนคดีอาญาระดับก้าวหน้า รุ่นที่ 2

http://goo.gl/forms/d619z6ZbdR

11.การฝึกอบรมข้าราชการตำรวจชั้นประทวนยศ ด.ต. อายุ 53 ปีขึ้นไป เพื่อเลื่อนตำแหน่งและเลื่อนยศแบบเลื่อนไหลเป็นชั้นสัญญาบัตรถึงยศ ร.ต.อ. (กดต.)

http://goo.gl/forms/BZJZxKhfIh

 

12.การฝึกอบรมข้าราชการตำรวจชั้นประทวนผู้มีวุฒิปริญญาตรีขึ้นไปและข้าราชการตำรวจชั้นประทวนยศ ด.ต. หรือ จ.ส.ต. เพื่อแต่งตั้งเป็นข้าราชการตำรวจชั้นสัญญาบัตร (กปป./กอน./กอร.)

http://goo.gl/forms/06XBELbX1R

 

13.การฝึกอบรมข้าราชการตำรวจและบุคคลที่บรรจุหรือโอนมาเป็นข้าราชการตำรวจชั้นประทวน (กอป.)

http://goo.gl/forms/ZLFe9KCZDz

 

14.การฝึกชัยยะชั้นพื้นฐาน

http://goo.gl/forms/oYLUaTbhGx

15.การสืบสวนคดีอาญา รุ่นที่ 96

http://goo.gl/forms/GcLdErSCMk


URL ประเมินผลภาพรวมหลักสูตร ปีงบประมาณ 2559(ณ ศูนย์ฝึกยุทธวิธีตำรวจกลาง ต.หนองสาหร่าย)

 

1 หลักสูตรการปรับพื้นฐานยุทธวิธีตำรวจระดับครูฝึก (ชั้นประทวน)  
     
   รุ่นที่ 1   http://goo.gl/forms/h2LWSnlFcb
   รุ่นที่ 2  http://goo.gl/forms/n6KNfJjfcb
2 หลักสูตรการปรับพื้นฐานยุทธวิธีตำรวจระดับครูฝึก (ชั้นสัญญาบัตร)  
   รุ่นที่ 1  http://goo.gl/forms/Hyin1nhfPC
   รุ่นที่ 2  http://goo.gl/forms/MB0d6HPn2Q
3 หลักสูตรต่อต้านการก่อการร้าย (ฝ่ายสืบสวน)  
   รุ่นที่ 1   http://goo.gl/forms/FH5TPRdRRV
   รุ่นที่ 2  http://goo.gl/forms/u0RtA73mTi
4 หลักสูตรต่อต้านการก่อการร้าย (ฝ่ายปฏิบัติการสายตรวจ)  http://goo.gl/forms/9gEJlpM9HI
5 โครงการการฝึกอบรมการยิงปืนพกขั้นพื้นฐาน (Basic Firearms)  
   รุ่นที่ 1   http://goo.gl/forms/VyRiKHPaeA
   รุ่นที่ 2  http://goo.gl/forms/Qv1sNOk1y5
   รุ่นที่ 3  http://goo.gl/forms/sAv2Sbzx6o
   รุ่นที่ 4  http://goo.gl/forms/lRx3vOty5E
   รุ่นที่ 5  http://goo.gl/forms/kdquQQpa4B
6 โครงการการฝึกอบรมการยิงปืนพกขั้นสูง (Advanced Firearms)  
   รุ่นที่ 1   http://goo.gl/forms/6DDPdsdodI
   รุ่นที่ 2  http://goo.gl/forms/cwCA6dHLJb
   รุ่นที่ 3  http://goo.gl/forms/u6zi78Y2SZ
   รุ่นที่ 4  http://goo.gl/forms/NTQyU65rOp
   รุ่นที่ 5  http://goo.gl/forms/L2hwl59qZq
7 โครงการการฝึกอบรมผู้เข้าเผชิญเหตุคนแรก (First Responder)  
   รุ่นที่ 1   http://goo.gl/forms/78ZljFBsN7
   รุ่นที่ 2  http://goo.gl/forms/XeyOkc4DLl
8 โครงการการฝึกอบรมการเจรจาต่อรองบุคคลในภาวะวิกฤต  
  (Crisis Negotiation)  
   รุ่นที่ 1   http://goo.gl/forms/jS0wRIZET2
   รุ่นที่ 2  http://goo.gl/forms/tfMSp1v0ZH
   รุ่นที่ 3  http://goo.gl/forms/B23x2WolnV
   รุ่นที่ 4  http://goo.gl/forms/rIQd4tJFG1
9 โครงการการฝึกอบรมการอยู่รอดของเจ้าหน้าที่และยุทธวิธี(O.S.T.)  
 รุ่นที่ 1   http://goo.gl/forms/4Fw36LQf9m
 รุ่นที่ 2  http://goo.gl/forms/6dWsxWKRPp
 รุ่นที่ 3  http://goo.gl/forms/v4mLkyu6jR
 รุ่นที่ 4  http://goo.gl/forms/RTWs5kBvEe
10 โครงการการฝึกอบรมการเข้าตรวจค้นและปฏิบัติการในอาคาร  
  (Building Entry & Close Quarter Battle / C.Q.B.)  
   รุ่นที่ 1   http://goo.gl/forms/T6PIuvzvth
   รุ่นที่ 2  http://goo.gl/forms/1gVEsHVu3L
   รุ่นที่ 3  http://goo.gl/forms/tu6ZDGiVHU
   รุ่นที่ 4  http://goo.gl/forms/6cqjwPQOel
11 โครงการการฝึกอบรมการหยุดยานพาหนะและการควบคุมผู้ขับขี่,  
  ผู้โดยสาร (Vehicle Stop and Occupant Control / V.S.O.C)  
   รุ่นที่ 1  http://goo.gl/forms/l332uywiiW
   รุ่นที่ 2   http://goo.gl/forms/4UaExFDVPb
   รุ่นที่ 3   http://goo.gl/forms/FpBf4Gatjx
   รุ่นที่ 4   http://goo.gl/forms/xnyzQ7dYm4
12 โครงการการฝึกอบรมการปฐมพยาบาลทางยุทธวิธี(TCCC)  
   รุ่นที่ 1   http://goo.gl/forms/MBlBfZM6Xq
   รุ่นที่ 2  http://goo.gl/forms/C2X3aItGxI
   รุ่นที่ 3  http://goo.gl/forms/dNK5e5hvgG
   รุ่นที่ 4  http://goo.gl/forms/HkiF9TE7cj
13 โครงการการฝึกอบรมการบริหารวิกฤตการณ์ (RPM)  
   รุ่นที่ 1   http://goo.gl/forms/snqZZy20C7
   รุ่นที่ 2  http://goo.gl/forms/QX2jdQTVOo
   รุ่นที่ 3  http://goo.gl/forms/IsQKJVf7as
   รุ่นที่ 4  http://goo.gl/forms/SLeXj9ZvYl
14 โครงการการฝึกอบรมการเตรียมความพร้อมเจ้าหน้าที่รักษาสันติภาพ(Individual Police Officer / IPO)  http://goo.gl/forms/u63SV1mp6G
15 โครงการการฝึกอบรมการขับขี่รถยนต์ขับเคลื่อน 4 ล้อ (4×W Drive)  
   รุ่นที่ 1  http://goo.gl/forms/aIXT2atJAp
   รุ่นที่ 2  http://goo.gl/forms/WXk8eqJKuj
16 โครงการการฝึกอบรม Preventing Attack on Soft target  
   รุ่นที่ 1  http://goo.gl/forms/gV9MjPjJNX
   รุ่นที่ 2  http://goo.gl/forms/I8OuF5P68x
17 โครงการการฝึกอบรมการอารักขาบุคคลสำคัญ (VIP Protection)  
   รุ่นที่ 1  http://goo.gl/forms/6IaS39MrrF
   รุ่นที่ 2  http://goo.gl/forms/C2v3ZxiPGJ
18 โครงการการฝึกอบรมครูฝึกการควบคุมฝูงชน  
   รุ่นที่ 1  http://goo.gl/forms/LYD1S2fDyO
   รุ่นที่ 2  http://goo.gl/forms/GUeLhuu5tB
19 โครงการการฝึกอบรมการใช้อุปกรณ์พิเศษสำหรับการควบคุมฝูงชน  
   รุ่นที่ 1  http://goo.gl/forms/vzc8j4hWYW
   รุ่นที่ 2  http://goo.gl/forms/Ls2Qs16wD0
20 โครงการการฝึกอบรมการช่วยเหลือผู้ประสบภัย (Rescue)  
   รุ่นที่ 1  http://goo.gl/forms/TfQrX5RFSe
   รุ่นที่ 2  http://goo.gl/forms/rQcaJmt5cE