ผู้บังคับการ

 

พล.ต.ต. ชอบ  คิสาลัง

ผบก.ฝรก.


หน้าแรก

การประกันคุณภาพการศึกษา

Display # 
Title Hits
กระบวนการยุติธรรมเชิงสมานฉันท์ในการป้องกันและปราบปรามอาชญากรรม - พ.ต.ท.หญิง ศิริพร ลบล้ำเลิศ 310
การถอดคุมปืนพกแบบรีวอลเวอร์ฯ - ร.ต.ต. วิรัตน์ จิตรชอบค้า 497
การทำความสะอาดอาวุธปืนและแก้ไขข้อบกพร่อง - ร.ต.ต. วิรัตน์ จิตรชอบค้า 458
การป้องกันตัวด้วยมือเปล่า - พ.ต.ท.สัญญา เล็กน้อย 491
การป้องกันโดยชอบด้วยกฎหมาย - พ.ต.ท.ศักดิ์ชัย จรัสบุญประชา 351
การป้องกันโรคน้ำกัดเท้าของนักเรียนตำรวจ - ร.ต.ต.ประพล จตุรภัทร 298
การรับรองและคุ้มครองสิทธิ เสรีภาพ ตามกฎหมายรัธรรมนูญ และหลักสิทธิมนุษยชน - พ.ต.อ.หญิง กานต์ชนก บุญศิวนนท์ 233
การศึกษาประวัติปืนพกลูกโม่ - ด.ต.ยุกต์ เทอดไทย 484
การสูญเสียชีวิตกับการปฏิบัติหน้าที่ของตำรวจ - ส.ต.อ.ปรวัฒน์ บุตรวงษ์ 353
การออกกำลังกายถูกวิธีลดภาวการณ์บาดเจ็บ - พ.ต.ท.สัญญา เล็กน้อย 356
การเลือกใช้ซองอาวุธปืน - ร.ต.ต.ประพล จตุรภัทร 361
การใช้อาวุธปืนพกลูกโม่ - ด.ต. พึ่ง ประทีปเกรียงไกร 444
การใช้อาวุธปืนแบบกึ่งออโตเมติกหรือแม๊กกาซิน - ด.ต. พึ่ง ประทีปเกรียงไกร 942
ข้อจำกัดของผู้เสียหายในการฟ้องคดีอาญาด้วยตนเอง ร.ต.ต.สุรชาติ ผลประเสริฐ 392
ข้อดี-ข้อเสียระหว่างปืนลูกโม่กับปืนกึ่งอัตโนมัติ - ด.ต.เกรียงไกร สุขเทียบ 579
ครูตำรวจข้างถนน - ส.ต.อ. ภัทร รักศิริ 411
คุณธรรมกับตำรวจไทย - ส.ต.ท.อรรณพ บุตรราช 503
จรรยาบรรณที่ตำรวจพึงมี - ส.ต.อ.สุเนตร ภิญโญยาง 344
จริยธรรมตำรวจที่ควรเสริมสร้าง 351
ตำรวจกับการฝึกมวยไทย 309
ตำรวจกับการมีส่วนร่วม - ส.ต.อ.นิภัทร์เศรษฐ์ จารียานุกูล 373
ตำรวจกับการวางตัวเป็นกลางทางการเมือง - ร.ต.ต.ประพล จตุรภัทร 382
ตำรวจที่ดีในสายตาประชาชน - ส.ต.ท.วรากรณ์ เถื่อนประทุม 634
ตำรวจผู้รับใช้ชุมชน - ส.ต.ท.พิเชษฐ์ ศรีสงวน 339
ตำรวจผู้รับใช้ชุมชน - ส.ต.ท.พิเชษฐ์ ศรีสงวน 316
ตำรวจไทยต้องได้ใจประชาชน - ส.ต.ท.วรากรณ์ เถื่อนประทุม 324
ตำรวจไทยในมุมมองของประชาชน - ส.ต.ท.อรรณพ บุตรราช 486
ทางหนีทีไล่เตรียมพร้อมไว้สำหรับเหตุร้ายฯ - ส.ต.อ.สมศักดิ์ สารพร 294
นายตำรวจปกครอง - ส.ต.ท.พิเชษฐ์ ศรีสงวน 355
นายตำรวจปกครอง - ส.ต.ท.พิเชษฐ์ ศรีสงวน 364
นายร้อยตำรวจหญิง - ส.ต.ท.หญิง รักษณาลี ปาณะวร 320
ประวัติปืนพกแบบบรรจุเองหรือแบบกึ่งอัตโนมัติ - ด.ต.ยุกต์ เทอดไทย 329
ปัญหาอำนาจหน้าที่ของตำรวจ - ส.ต.อ.นิภัทร์เศรษฐ์ จารียานุกูล 331
พกปืนอย่างไร จึงไม่ผิดกฎหมาย 319
พยานกับหน้าที่ตำรวจ - ร.ต.ต.สุรชาติ ผลประเสริฐ 406
พัฒนาการการค้าประเวณีของหญิงไทย - พ.ต.อ.หญิง กานต์ชนก บุญศิวนนท์ 457
ยุทธศาสตร์ความพร้อมเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC )ของสำนักงานตำรวจแห่งชาติ - นสต.คเชนทร์ กระดุมผล และ นสต.จตุรงค์ ลิ้นเนี่ยว 1402
วิธีการป้องกันยาเสพติด - ส.ต.อ.ปรวัฒน์ บุตรวงษ์ 360
หลักการและเทคนิคการสร้างมนุษยสัมพันธ์ - ส.ต.อ.สมศักดิ์ สารพร 357
เทคนิคการยิงปืนพก - ด.ต.เกรียงไกร สุขเทียบ 449
แผนที่อาชญากรรมในประเทศไทย - ส.ต.ท.หญิง รักษณาลี ปาณะวร 1621