ผู้บังคับการ

 

พล.ต.ต. ชอบ  คิสาลัง

ผบก.ฝรก.


หน้าแรก

การประกันคุณภาพการศึกษา

Display # 
Title Hits
กระบวนการยุติธรรมเชิงสมานฉันท์ในการป้องกันและปราบปรามอาชญากรรม - พ.ต.ท.หญิง ศิริพร ลบล้ำเลิศ 400
การถอดคุมปืนพกแบบรีวอลเวอร์ฯ - ร.ต.ต. วิรัตน์ จิตรชอบค้า 561
การทำความสะอาดอาวุธปืนและแก้ไขข้อบกพร่อง - ร.ต.ต. วิรัตน์ จิตรชอบค้า 508
การป้องกันตัวด้วยมือเปล่า - พ.ต.ท.สัญญา เล็กน้อย 552
การป้องกันโดยชอบด้วยกฎหมาย - พ.ต.ท.ศักดิ์ชัย จรัสบุญประชา 405
การป้องกันโรคน้ำกัดเท้าของนักเรียนตำรวจ - ร.ต.ต.ประพล จตุรภัทร 356
การรับรองและคุ้มครองสิทธิ เสรีภาพ ตามกฎหมายรัธรรมนูญ และหลักสิทธิมนุษยชน - พ.ต.อ.หญิง กานต์ชนก บุญศิวนนท์ 294
การศึกษาประวัติปืนพกลูกโม่ - ด.ต.ยุกต์ เทอดไทย 544
การสูญเสียชีวิตกับการปฏิบัติหน้าที่ของตำรวจ - ส.ต.อ.ปรวัฒน์ บุตรวงษ์ 414
การออกกำลังกายถูกวิธีลดภาวการณ์บาดเจ็บ - พ.ต.ท.สัญญา เล็กน้อย 400
การเลือกใช้ซองอาวุธปืน - ร.ต.ต.ประพล จตุรภัทร 424
การใช้อาวุธปืนพกลูกโม่ - ด.ต. พึ่ง ประทีปเกรียงไกร 511
การใช้อาวุธปืนแบบกึ่งออโตเมติกหรือแม๊กกาซิน - ด.ต. พึ่ง ประทีปเกรียงไกร 1022
ข้อจำกัดของผู้เสียหายในการฟ้องคดีอาญาด้วยตนเอง ร.ต.ต.สุรชาติ ผลประเสริฐ 453
ข้อดี-ข้อเสียระหว่างปืนลูกโม่กับปืนกึ่งอัตโนมัติ - ด.ต.เกรียงไกร สุขเทียบ 643
ครูตำรวจข้างถนน - ส.ต.อ. ภัทร รักศิริ 478
คุณธรรมกับตำรวจไทย - ส.ต.ท.อรรณพ บุตรราช 566
จรรยาบรรณที่ตำรวจพึงมี - ส.ต.อ.สุเนตร ภิญโญยาง 400
จริยธรรมตำรวจที่ควรเสริมสร้าง 399
ตำรวจกับการฝึกมวยไทย 373
ตำรวจกับการมีส่วนร่วม - ส.ต.อ.นิภัทร์เศรษฐ์ จารียานุกูล 426
ตำรวจกับการวางตัวเป็นกลางทางการเมือง - ร.ต.ต.ประพล จตุรภัทร 433
ตำรวจที่ดีในสายตาประชาชน - ส.ต.ท.วรากรณ์ เถื่อนประทุม 686
ตำรวจผู้รับใช้ชุมชน - ส.ต.ท.พิเชษฐ์ ศรีสงวน 403
ตำรวจผู้รับใช้ชุมชน - ส.ต.ท.พิเชษฐ์ ศรีสงวน 357
ตำรวจไทยต้องได้ใจประชาชน - ส.ต.ท.วรากรณ์ เถื่อนประทุม 370
ตำรวจไทยในมุมมองของประชาชน - ส.ต.ท.อรรณพ บุตรราช 543
ทางหนีทีไล่เตรียมพร้อมไว้สำหรับเหตุร้ายฯ - ส.ต.อ.สมศักดิ์ สารพร 360
นายตำรวจปกครอง - ส.ต.ท.พิเชษฐ์ ศรีสงวน 406
นายตำรวจปกครอง - ส.ต.ท.พิเชษฐ์ ศรีสงวน 426
นายร้อยตำรวจหญิง - ส.ต.ท.หญิง รักษณาลี ปาณะวร 402
ประวัติปืนพกแบบบรรจุเองหรือแบบกึ่งอัตโนมัติ - ด.ต.ยุกต์ เทอดไทย 379
ปัญหาอำนาจหน้าที่ของตำรวจ - ส.ต.อ.นิภัทร์เศรษฐ์ จารียานุกูล 377
พกปืนอย่างไร จึงไม่ผิดกฎหมาย 382
พยานกับหน้าที่ตำรวจ - ร.ต.ต.สุรชาติ ผลประเสริฐ 464
พัฒนาการการค้าประเวณีของหญิงไทย - พ.ต.อ.หญิง กานต์ชนก บุญศิวนนท์ 518
ยุทธศาสตร์ความพร้อมเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC )ของสำนักงานตำรวจแห่งชาติ - นสต.คเชนทร์ กระดุมผล และ นสต.จตุรงค์ ลิ้นเนี่ยว 1473
วิธีการป้องกันยาเสพติด - ส.ต.อ.ปรวัฒน์ บุตรวงษ์ 423
หลักการและเทคนิคการสร้างมนุษยสัมพันธ์ - ส.ต.อ.สมศักดิ์ สารพร 421
เทคนิคการยิงปืนพก - ด.ต.เกรียงไกร สุขเทียบ 515
แผนที่อาชญากรรมในประเทศไทย - ส.ต.ท.หญิง รักษณาลี ปาณะวร 1903