ผู้บังคับการ

 

พล.ต.ต. ชอบ  คิสาลัง

ผบก.ฝรก.


หน้าแรก

การประกันคุณภาพการศึกษา

Display # 
Title Hits
กระบวนการยุติธรรมเชิงสมานฉันท์ในการป้องกันและปราบปรามอาชญากรรม - พ.ต.ท.หญิง ศิริพร ลบล้ำเลิศ 388
การถอดคุมปืนพกแบบรีวอลเวอร์ฯ - ร.ต.ต. วิรัตน์ จิตรชอบค้า 554
การทำความสะอาดอาวุธปืนและแก้ไขข้อบกพร่อง - ร.ต.ต. วิรัตน์ จิตรชอบค้า 502
การป้องกันตัวด้วยมือเปล่า - พ.ต.ท.สัญญา เล็กน้อย 545
การป้องกันโดยชอบด้วยกฎหมาย - พ.ต.ท.ศักดิ์ชัย จรัสบุญประชา 397
การป้องกันโรคน้ำกัดเท้าของนักเรียนตำรวจ - ร.ต.ต.ประพล จตุรภัทร 348
การรับรองและคุ้มครองสิทธิ เสรีภาพ ตามกฎหมายรัธรรมนูญ และหลักสิทธิมนุษยชน - พ.ต.อ.หญิง กานต์ชนก บุญศิวนนท์ 286
การศึกษาประวัติปืนพกลูกโม่ - ด.ต.ยุกต์ เทอดไทย 538
การสูญเสียชีวิตกับการปฏิบัติหน้าที่ของตำรวจ - ส.ต.อ.ปรวัฒน์ บุตรวงษ์ 404
การออกกำลังกายถูกวิธีลดภาวการณ์บาดเจ็บ - พ.ต.ท.สัญญา เล็กน้อย 393
การเลือกใช้ซองอาวุธปืน - ร.ต.ต.ประพล จตุรภัทร 417
การใช้อาวุธปืนพกลูกโม่ - ด.ต. พึ่ง ประทีปเกรียงไกร 502
การใช้อาวุธปืนแบบกึ่งออโตเมติกหรือแม๊กกาซิน - ด.ต. พึ่ง ประทีปเกรียงไกร 1013
ข้อจำกัดของผู้เสียหายในการฟ้องคดีอาญาด้วยตนเอง ร.ต.ต.สุรชาติ ผลประเสริฐ 447
ข้อดี-ข้อเสียระหว่างปืนลูกโม่กับปืนกึ่งอัตโนมัติ - ด.ต.เกรียงไกร สุขเทียบ 633
ครูตำรวจข้างถนน - ส.ต.อ. ภัทร รักศิริ 465
คุณธรรมกับตำรวจไทย - ส.ต.ท.อรรณพ บุตรราช 554
จรรยาบรรณที่ตำรวจพึงมี - ส.ต.อ.สุเนตร ภิญโญยาง 392
จริยธรรมตำรวจที่ควรเสริมสร้าง 395
ตำรวจกับการฝึกมวยไทย 365
ตำรวจกับการมีส่วนร่วม - ส.ต.อ.นิภัทร์เศรษฐ์ จารียานุกูล 414
ตำรวจกับการวางตัวเป็นกลางทางการเมือง - ร.ต.ต.ประพล จตุรภัทร 428
ตำรวจที่ดีในสายตาประชาชน - ส.ต.ท.วรากรณ์ เถื่อนประทุม 681
ตำรวจผู้รับใช้ชุมชน - ส.ต.ท.พิเชษฐ์ ศรีสงวน 390
ตำรวจผู้รับใช้ชุมชน - ส.ต.ท.พิเชษฐ์ ศรีสงวน 352
ตำรวจไทยต้องได้ใจประชาชน - ส.ต.ท.วรากรณ์ เถื่อนประทุม 363
ตำรวจไทยในมุมมองของประชาชน - ส.ต.ท.อรรณพ บุตรราช 534
ทางหนีทีไล่เตรียมพร้อมไว้สำหรับเหตุร้ายฯ - ส.ต.อ.สมศักดิ์ สารพร 356
นายตำรวจปกครอง - ส.ต.ท.พิเชษฐ์ ศรีสงวน 401
นายตำรวจปกครอง - ส.ต.ท.พิเชษฐ์ ศรีสงวน 422
นายร้อยตำรวจหญิง - ส.ต.ท.หญิง รักษณาลี ปาณะวร 390
ประวัติปืนพกแบบบรรจุเองหรือแบบกึ่งอัตโนมัติ - ด.ต.ยุกต์ เทอดไทย 374
ปัญหาอำนาจหน้าที่ของตำรวจ - ส.ต.อ.นิภัทร์เศรษฐ์ จารียานุกูล 373
พกปืนอย่างไร จึงไม่ผิดกฎหมาย 378
พยานกับหน้าที่ตำรวจ - ร.ต.ต.สุรชาติ ผลประเสริฐ 458
พัฒนาการการค้าประเวณีของหญิงไทย - พ.ต.อ.หญิง กานต์ชนก บุญศิวนนท์ 508
ยุทธศาสตร์ความพร้อมเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC )ของสำนักงานตำรวจแห่งชาติ - นสต.คเชนทร์ กระดุมผล และ นสต.จตุรงค์ ลิ้นเนี่ยว 1469
วิธีการป้องกันยาเสพติด - ส.ต.อ.ปรวัฒน์ บุตรวงษ์ 416
หลักการและเทคนิคการสร้างมนุษยสัมพันธ์ - ส.ต.อ.สมศักดิ์ สารพร 412
เทคนิคการยิงปืนพก - ด.ต.เกรียงไกร สุขเทียบ 506
แผนที่อาชญากรรมในประเทศไทย - ส.ต.ท.หญิง รักษณาลี ปาณะวร 1862