ผู้บังคับการ

 

พล.ต.ต. ชอบ  คิสาลัง

ผบก.ฝรก.


หน้าแรก

การประกันคุณภาพการศึกษา

Display # 
Title Hits
กระบวนการยุติธรรมเชิงสมานฉันท์ในการป้องกันและปราบปรามอาชญากรรม - พ.ต.ท.หญิง ศิริพร ลบล้ำเลิศ 332
การถอดคุมปืนพกแบบรีวอลเวอร์ฯ - ร.ต.ต. วิรัตน์ จิตรชอบค้า 507
การทำความสะอาดอาวุธปืนและแก้ไขข้อบกพร่อง - ร.ต.ต. วิรัตน์ จิตรชอบค้า 465
การป้องกันตัวด้วยมือเปล่า - พ.ต.ท.สัญญา เล็กน้อย 501
การป้องกันโดยชอบด้วยกฎหมาย - พ.ต.ท.ศักดิ์ชัย จรัสบุญประชา 359
การป้องกันโรคน้ำกัดเท้าของนักเรียนตำรวจ - ร.ต.ต.ประพล จตุรภัทร 307
การรับรองและคุ้มครองสิทธิ เสรีภาพ ตามกฎหมายรัธรรมนูญ และหลักสิทธิมนุษยชน - พ.ต.อ.หญิง กานต์ชนก บุญศิวนนท์ 244
การศึกษาประวัติปืนพกลูกโม่ - ด.ต.ยุกต์ เทอดไทย 495
การสูญเสียชีวิตกับการปฏิบัติหน้าที่ของตำรวจ - ส.ต.อ.ปรวัฒน์ บุตรวงษ์ 363
การออกกำลังกายถูกวิธีลดภาวการณ์บาดเจ็บ - พ.ต.ท.สัญญา เล็กน้อย 361
การเลือกใช้ซองอาวุธปืน - ร.ต.ต.ประพล จตุรภัทร 369
การใช้อาวุธปืนพกลูกโม่ - ด.ต. พึ่ง ประทีปเกรียงไกร 453
การใช้อาวุธปืนแบบกึ่งออโตเมติกหรือแม๊กกาซิน - ด.ต. พึ่ง ประทีปเกรียงไกร 961
ข้อจำกัดของผู้เสียหายในการฟ้องคดีอาญาด้วยตนเอง ร.ต.ต.สุรชาติ ผลประเสริฐ 403
ข้อดี-ข้อเสียระหว่างปืนลูกโม่กับปืนกึ่งอัตโนมัติ - ด.ต.เกรียงไกร สุขเทียบ 593
ครูตำรวจข้างถนน - ส.ต.อ. ภัทร รักศิริ 418
คุณธรรมกับตำรวจไทย - ส.ต.ท.อรรณพ บุตรราช 512
จรรยาบรรณที่ตำรวจพึงมี - ส.ต.อ.สุเนตร ภิญโญยาง 351
จริยธรรมตำรวจที่ควรเสริมสร้าง 363
ตำรวจกับการฝึกมวยไทย 319
ตำรวจกับการมีส่วนร่วม - ส.ต.อ.นิภัทร์เศรษฐ์ จารียานุกูล 383
ตำรวจกับการวางตัวเป็นกลางทางการเมือง - ร.ต.ต.ประพล จตุรภัทร 393
ตำรวจที่ดีในสายตาประชาชน - ส.ต.ท.วรากรณ์ เถื่อนประทุม 647
ตำรวจผู้รับใช้ชุมชน - ส.ต.ท.พิเชษฐ์ ศรีสงวน 349
ตำรวจผู้รับใช้ชุมชน - ส.ต.ท.พิเชษฐ์ ศรีสงวน 323
ตำรวจไทยต้องได้ใจประชาชน - ส.ต.ท.วรากรณ์ เถื่อนประทุม 331
ตำรวจไทยในมุมมองของประชาชน - ส.ต.ท.อรรณพ บุตรราช 491
ทางหนีทีไล่เตรียมพร้อมไว้สำหรับเหตุร้ายฯ - ส.ต.อ.สมศักดิ์ สารพร 301
นายตำรวจปกครอง - ส.ต.ท.พิเชษฐ์ ศรีสงวน 365
นายตำรวจปกครอง - ส.ต.ท.พิเชษฐ์ ศรีสงวน 375
นายร้อยตำรวจหญิง - ส.ต.ท.หญิง รักษณาลี ปาณะวร 328
ประวัติปืนพกแบบบรรจุเองหรือแบบกึ่งอัตโนมัติ - ด.ต.ยุกต์ เทอดไทย 339
ปัญหาอำนาจหน้าที่ของตำรวจ - ส.ต.อ.นิภัทร์เศรษฐ์ จารียานุกูล 337
พกปืนอย่างไร จึงไม่ผิดกฎหมาย 328
พยานกับหน้าที่ตำรวจ - ร.ต.ต.สุรชาติ ผลประเสริฐ 420
พัฒนาการการค้าประเวณีของหญิงไทย - พ.ต.อ.หญิง กานต์ชนก บุญศิวนนท์ 467
ยุทธศาสตร์ความพร้อมเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC )ของสำนักงานตำรวจแห่งชาติ - นสต.คเชนทร์ กระดุมผล และ นสต.จตุรงค์ ลิ้นเนี่ยว 1414
วิธีการป้องกันยาเสพติด - ส.ต.อ.ปรวัฒน์ บุตรวงษ์ 370
หลักการและเทคนิคการสร้างมนุษยสัมพันธ์ - ส.ต.อ.สมศักดิ์ สารพร 369
เทคนิคการยิงปืนพก - ด.ต.เกรียงไกร สุขเทียบ 460
แผนที่อาชญากรรมในประเทศไทย - ส.ต.ท.หญิง รักษณาลี ปาณะวร 1658