ผู้บังคับการ

 

พล.ต.ต. ชอบ  คิสาลัง

ผบก.ฝรก.


หน้าแรก

การประกันคุณภาพการศึกษา

Display # 
Title Hits
กระบวนการยุติธรรมเชิงสมานฉันท์ในการป้องกันและปราบปรามอาชญากรรม - พ.ต.ท.หญิง ศิริพร ลบล้ำเลิศ 371
การถอดคุมปืนพกแบบรีวอลเวอร์ฯ - ร.ต.ต. วิรัตน์ จิตรชอบค้า 544
การทำความสะอาดอาวุธปืนและแก้ไขข้อบกพร่อง - ร.ต.ต. วิรัตน์ จิตรชอบค้า 490
การป้องกันตัวด้วยมือเปล่า - พ.ต.ท.สัญญา เล็กน้อย 530
การป้องกันโดยชอบด้วยกฎหมาย - พ.ต.ท.ศักดิ์ชัย จรัสบุญประชา 386
การป้องกันโรคน้ำกัดเท้าของนักเรียนตำรวจ - ร.ต.ต.ประพล จตุรภัทร 338
การรับรองและคุ้มครองสิทธิ เสรีภาพ ตามกฎหมายรัธรรมนูญ และหลักสิทธิมนุษยชน - พ.ต.อ.หญิง กานต์ชนก บุญศิวนนท์ 275
การศึกษาประวัติปืนพกลูกโม่ - ด.ต.ยุกต์ เทอดไทย 525
การสูญเสียชีวิตกับการปฏิบัติหน้าที่ของตำรวจ - ส.ต.อ.ปรวัฒน์ บุตรวงษ์ 391
การออกกำลังกายถูกวิธีลดภาวการณ์บาดเจ็บ - พ.ต.ท.สัญญา เล็กน้อย 384
การเลือกใช้ซองอาวุธปืน - ร.ต.ต.ประพล จตุรภัทร 404
การใช้อาวุธปืนพกลูกโม่ - ด.ต. พึ่ง ประทีปเกรียงไกร 485
การใช้อาวุธปืนแบบกึ่งออโตเมติกหรือแม๊กกาซิน - ด.ต. พึ่ง ประทีปเกรียงไกร 999
ข้อจำกัดของผู้เสียหายในการฟ้องคดีอาญาด้วยตนเอง ร.ต.ต.สุรชาติ ผลประเสริฐ 438
ข้อดี-ข้อเสียระหว่างปืนลูกโม่กับปืนกึ่งอัตโนมัติ - ด.ต.เกรียงไกร สุขเทียบ 624
ครูตำรวจข้างถนน - ส.ต.อ. ภัทร รักศิริ 452
คุณธรรมกับตำรวจไทย - ส.ต.ท.อรรณพ บุตรราช 539
จรรยาบรรณที่ตำรวจพึงมี - ส.ต.อ.สุเนตร ภิญโญยาง 383
จริยธรรมตำรวจที่ควรเสริมสร้าง 387
ตำรวจกับการฝึกมวยไทย 355
ตำรวจกับการมีส่วนร่วม - ส.ต.อ.นิภัทร์เศรษฐ์ จารียานุกูล 402
ตำรวจกับการวางตัวเป็นกลางทางการเมือง - ร.ต.ต.ประพล จตุรภัทร 415
ตำรวจที่ดีในสายตาประชาชน - ส.ต.ท.วรากรณ์ เถื่อนประทุม 673
ตำรวจผู้รับใช้ชุมชน - ส.ต.ท.พิเชษฐ์ ศรีสงวน 378
ตำรวจผู้รับใช้ชุมชน - ส.ต.ท.พิเชษฐ์ ศรีสงวน 345
ตำรวจไทยต้องได้ใจประชาชน - ส.ต.ท.วรากรณ์ เถื่อนประทุม 354
ตำรวจไทยในมุมมองของประชาชน - ส.ต.ท.อรรณพ บุตรราช 524
ทางหนีทีไล่เตรียมพร้อมไว้สำหรับเหตุร้ายฯ - ส.ต.อ.สมศักดิ์ สารพร 349
นายตำรวจปกครอง - ส.ต.ท.พิเชษฐ์ ศรีสงวน 389
นายตำรวจปกครอง - ส.ต.ท.พิเชษฐ์ ศรีสงวน 412
นายร้อยตำรวจหญิง - ส.ต.ท.หญิง รักษณาลี ปาณะวร 375
ประวัติปืนพกแบบบรรจุเองหรือแบบกึ่งอัตโนมัติ - ด.ต.ยุกต์ เทอดไทย 363
ปัญหาอำนาจหน้าที่ของตำรวจ - ส.ต.อ.นิภัทร์เศรษฐ์ จารียานุกูล 363
พกปืนอย่างไร จึงไม่ผิดกฎหมาย 369
พยานกับหน้าที่ตำรวจ - ร.ต.ต.สุรชาติ ผลประเสริฐ 445
พัฒนาการการค้าประเวณีของหญิงไทย - พ.ต.อ.หญิง กานต์ชนก บุญศิวนนท์ 498
ยุทธศาสตร์ความพร้อมเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC )ของสำนักงานตำรวจแห่งชาติ - นสต.คเชนทร์ กระดุมผล และ นสต.จตุรงค์ ลิ้นเนี่ยว 1460
วิธีการป้องกันยาเสพติด - ส.ต.อ.ปรวัฒน์ บุตรวงษ์ 399
หลักการและเทคนิคการสร้างมนุษยสัมพันธ์ - ส.ต.อ.สมศักดิ์ สารพร 396
เทคนิคการยิงปืนพก - ด.ต.เกรียงไกร สุขเทียบ 497
แผนที่อาชญากรรมในประเทศไทย - ส.ต.ท.หญิง รักษณาลี ปาณะวร 1817