ปรัชญาองค์กร  (Organization philosophy)

          เปลี่ยนแปลงสู่สิ่งที่ดีกว่า

ปณิธาน (Determination)

          เสริมสร้างปัญญา  พัฒนาร่างกาย  มุ่งหมายคุณธรรม

วิสัยทัศน์ (Vision)

          เป็นหน่วยหลักในการผลิตข้าราชการตำรวจ  การฝึกยุทธวิธี และปฏิบัติการของสำนักงานตำรวจแห่งชาติเพื่อสร้างตำรวจมืออาชีพ

พันธกิจ (Mission)

          ๑. ฝึกอบรมงานเฉพาะทางให้กับบุคลากรก่อนเข้ารับราชการตำรวจ และข้าราชการตำรวจชั้นสัญญาบัตรและชั้นประทวน ในสำนักงานตำรวจแห่งชาติ อาทิ งานป้องกันปราบปรามอาชญากรรม งานสืบสวนสอบสวนคดีอาญา งานจราจร งานควบคุมฝูงชน งานรักษาความสงบเรียบร้อยและการรักษาความปลอดภัยในกิจการของตำรวจ งานบริการประชาชน และงานการให้ความปลอดภัยในชีวิตทรัพย์สินแก่ประชาชน

          ๒. ฝึกอบรมบุคลากรที่ทำหน้าที่ครูฝึกข้าราชการตำรวจ เพื่อพัฒนาความรู้ศักยภาพ และทักษะด้านยุทธวิธีตำรวจ

          ๓. ฝึกอบรมด้านความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับงานตำรวจให้กับองค์กรภาครัฐและภาคเอกชน และด้านระเบียบวินัย ความสามัคคี ให้กับนักเรียน นิสิต นักศึกษา และประชาชนทั่วไป

          ๔. ประสานความร่วมมือและปฏิบัติงานร่วมกับหน่วยงานภายในสำนักงานตำรวจแห่งชาติ สถาบันการศึกษา และองค์การอื่นทั้งในประเทศและต่างประเทศ