ผู้บังคับการ

 

พล.ต.ต. ชอบ  คิสาลัง

ผบก.ฝรก.


หน้าแรก

การประกันคุณภาพการศึกษา

โครงการปรับปรุงสนามฟุตบอลมาตรฐาน 7 คน ณ กองบังคับการฝึกอบรมตำรวจกลาง ตำบลศาลายา อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม ตามประกาศ กองบังคับการฝึกอบรมตำรวจกลาง ลงวันที่ 3 กุทภาพันธ์ พ.ศ. 2557
เรื่อง สอบราคาจ้างปรับปรุงสนามฟุตบอลมาตรฐาน 7 คน ณ กองบังคับการฝึกอบรมตำรวจกลาง ตำบลศาลายา อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม
สอบราคาซื้อครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่จำนวน 7 รายการ
ขอบเขตของงาน (TOR) การก่อสร้างระบบป้องกันและระบายน้ำอาคารกองร้อยที่พักผู้เข้ารับการฝึกอบรม ณ กองบังคับการฝึกอบรมตำรวจกลาง
เอกสารประกวดการจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ เลขที่ 1/2557 งานก่อสร้างระบบป้องกันและระบายน้ำอาคารกองร้อยที่พักผู้เข้ารับการฝึกอบรม ณ กองบังคับการฝึกอบรมตำรวจกลาง ตำบลศาลายา อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม ตามประกาศกองบังคับการฝึกอบรมตำรวจกลาง
ประกาศ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างระบบป้องกันและระบายน้ำอาคารกองร้อยที่พักผู้เข้ารับการฝึกอบรม ณ กองบังคับการฝึกอบรมตำรวจกลาง ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ.2549
(ร่าง) เอกสารประกวดการจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ เลขที่ 1/2557 งานก่อสร้างระบบป้องกันและระบายน้ำอาคารกองร้อยที่พักผู้เข้ารับการฝึกอบรม ณ กองบังคับการฝึกอบรมตำรวจกลาง ตำบลศาลายา อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม ตามประกาศกองบังคับการฝึกอบรมตำรวจกลาง
(ร่าง)ประกาศ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างระบบป้องกันและระบายน้ำอาคารกองร้อยที่พักผู้เข้ารับการฝึกอบรม ณ กองบังคับการฝึกอบรมตำรวจกลาง ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ.2549
ร่างขอบเขตของงาน (TOR) การก่อสร้างระบบป้องกันและระบายน้ำอาคารกองร้อยที่พักผู้เข้ารับการฝึกอบรม ณ กองบังคับการฝึกอบรมตำรวจกลาง
ประกวดราคาซื้อด้วยวิธีอิเล็กทรอนิกส์ ซื้อรถบัสโดยสารปรับอากาศขนาด 40-45 ที่นั่ง จำนวน 1 คัน