คุณลักษณะเฉพาะ ระบบประชุมวีดีทัศน์ทางไกล (Video Conference) กองบังคับการฝึกอบรมตำรวจกลาง
คุณลักษณะเฉพาะ ระบบภาพและเสียง พร้อมอุปกรณ์ครบชุด สำหรับห้องประชุม
คุณลักษณะเฉพาะ ระบบภาพและเสียง พร้อมอุปกรณ์ครบชุด สำหรับห้องเรียน
ประกาศกองบังคับการฝึกอบรมตำรวจกลาง เรื่อง ประกวดราคาจ้างโรงจอดรถ ๘๙ คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ประกาศกองบังคับการฝึกอบรมตำรวจกลาง เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างคลังเก็บอุปกรณ์ทางยุทธวิธี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ประกาศกองบังคับการฝึกอบรมตำรวจกลาง เรื่อง สอบราคาจ้างก่อสร้างฐานเสาธงพร้อมอุปกรณ์
ประกาศกองบังคับการฝึกอบรมตำรวจกลาง เรื่อง สอบราคาจ้างก่อสร้าง ห้องน้ำ ๖ ห้องและห้องอาบน้ำ ๔ ห้อง จำนวน ๑ หลัง
ประกาศกองบังคับการฝึกอบรมตำรวจกลาง เรื่อง สอบราคาจ้างก่อสร้างรางระบายน้ำรอบลานฝึกของศูนย์ฝึกยุทธวิธีตำรวจกลางหนองสาหร่าย
ประกาศกองบังคับการฝึกอบรมตำรวจกลาง เรื่อง สอบราคาจ้างก่อสร้างโรงประกอบอาหารของศูนย์ฝึกยุทธวิธีตำรวจกลาง (หนองสาหร่าย)
ประกาศกองบังคับการฝึกอบรมตำรวจกลาง เรื่อง สอบราคาจ้างก่อสร้าง ห้องน้ำ ๖ ห้องและห้องอาบน้ำ ๔ ห้อง จำนวน ๑ หลัง
ประกาศกองบังคับการฝึกอบรมตำรวจกลาง เรื่อง ประกวดราคาจ้างเหมาก่อสร้างระบบรักษาความปลอดภัย ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ประกาศกองบังคับการฝึกอบรมตำรวจกลาง สำนักงานตำรวจแห่งชาติ เรื่อง ประกวดราคาจ้างงานบริการก่อสร้างท่อประปา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ประกาศกองบังคับการฝึกอบรมตำรวจกลาง สำนักงานตำรวจแห่งชาติ เรื่อง ประกวดราคาจ้างเหมาก่อสร้างระบบสาธารณูปโภค ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ประกาศกองบังคับการฝึกอบรมตำรวจกลาง เรื่อง ประกวดราคาจ้างจ้างเหมาก่อสร้างอาคารศูนย์ค้นคว้าวิชาการตำรวจ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ประกาศกองบังคับการฝึกอบรมตำรวจกลาง เรื่อง ประกวดราคาจ้างจ้างเหมาก่อสร้างอาคารสโมสร (ห้องประชุม) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
3-7-20 ประกาศกองบังคับการฝึกอบรมตำรวจกลาง เรื่อง ประกวดราคาจ้างงานบริการก่อสร้างอาคารศูนย์กีฬาและการยุทธวิธีทางน้ำ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
สอบราคาจ้างงานปรับปรุงอาคารกองร้อย 1-3
สอบราคาจ้างงานปรับปรุงห้องประชุม กองบังคับการฝึกอบรมตำรวจกลาง
สอบราคาจ้างเหมาปรับปรุงอาคารบ้านพักข้าราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559
(ร่าง) ประกาศกองบัญชาการศึกษา เรื่อง ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์อาวุธปืน ลูกโม่ ขนาด .๓๘ นิ้ว จำนวน ๖๐ กระบอก ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
(ร่าง) ขอบเขตของงาน (Terms of Reference : TOR) โครงการการจัดซื้อครุภัณฑ์อาวุธปืน ลูกโม่ ขนาด .๓๘ นิ้ว จำนวน ๖๐ กระบอก
ประกวดราคาซื้อรถบัสโดยสารปรับอากาศ ขนาด 40 - 45 ที่นั่ง จำนวน 1 คัยด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
เงื่อนไขข้อกำหนดขอบเขตงาน (TOR) ประกอบเอกสำรกำรประกวดราคาซื้อฯ ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
(ร่าง) เอกสารประกวดราคาซื้อด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ เลขที่ /๒๕๕๗ ประกวดราคาซื้อรถบัสโดยสารปรับอากาศ ขนาด ๔๐-๔๕ ที่นั่ง จำนวน ๑ คัน ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ตามประกาศ กองบังคับการฝึกอบรมตำรวจกลาง
(ร่าง) ขอบเขตของงาน (Terms of Reference : TOR) การประกวดราคาซื้อรถบัสโดยสาร แบบปรับอากาศ ขนาด ๔๐ – ๔๕ ที่นั่งจำนวน ๑ คัน ของ กองบังคับการฝึกอบรมตำรวจกลาง