ผู้บังคับการ

 

พล.ต.ต. ชอบ  คิสาลัง

ผบก.ฝรก.


หน้าแรก

การประกันคุณภาพการศึกษา

     พิธีปิดโครงการฝึกอบรมแกนนำศาสนิกสัมพันธ์ สำหรับเสริมหลักสูตรว่าด้วยการอบรมคุณธรรม จริยธรรม ของสำนักงานตำรวจแห่งชาติ เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559 เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 2 มิ.ย.59 เวลา 15.30 น. ณ บก.ฝรก.บช.ศ.โดยมี พระเดชพระคุณพระราชโมลี เจ้าอาวาสวัดหงส์รัตนารามราชวรวิหาร รองเจ้าคณะภาค 1 มอบประกาศเกียรติบัตรให้กับพระภิกษุสงฆ์ ที่ผ่านการฝึกอบรมฯ, มุขนายกยอแซฟชูศักดิ์ สิริสุทธิ์ เลขาธิการสภาประมุขแห่งบาทหลวงโรมันคาทอลิกประเทศไทย มอบประกาศเกียรติบัตรให้กับผู้แทนศาสนาคริสต์ ที่ผ่านการฝึกอบรมฯ, นายสุธรรม บุญมาเลิศ ผู้แทนจุฬาราชมนตรี มอบประกาศเกียรติบัตรให้กับผู้แทนศาสนาอิสลาม ที่ผ่านการฝึกอบรมฯ และ พล.ต.ท.พรหมธร ภาคอัต ผบช.ศ./ประธานในพิธีปิดการฝึกอบรมฯ มอบประกาศเกียรติบัตรให้กับข้าราชการตำรวจ ผู้ผ่านการฝึกอบรมฯ และกล่าวให้โอวาทพิธีปิดการฝึกอบรมฯ และมี ผู้อำนวยการศูนย์คุณธรรม (องค์การมหาชน),น.ส.นราทิพย์ พุ่มทรัพย์ อนุกรรมการ ก.ตร.จริยธรรม, พล.ต.ต.จักรกฤษศณ์ สิงห์ศิลารักษ์ รอง ผบช.ศ.(๒), พล.ต.ต.ชอบ คิสาลัง ผบก.ฝรก.,พ.ต.อ.รุ่งศักดิ์ สิริขจร รอง ผบก.ฝรก.,ผู้แทน ผบก.อก.โดย พ.ต.อ.ณัฐวร ถาวรฉันท์ รอง ผบก.อก.,ผู้ทรงคุณวุฒิของศูนย์คุณธรรม (องค์การมหาชน),ข้าราชการตำรวจ บก.ฝรก.,และข้าราชการตำรวจศูนย์ส่งเสริมจริยธรรมฯ บก.อก. เข้าร่วมพิธีปิด