ผู้บังคับการ

 

พล.ต.ต. ชอบ  คิสาลัง

ผบก.ฝรก.


หน้าแรก

การประกันคุณภาพการศึกษา

ประกาศ ถึงผู้ได้รับคัดเลือกเพื่อบรรจุเป็นนักเรียนนายสิบตำรวจ พ.ศ. 2557

1. รายชื่อนักเรียนนายสิบตำรวจ พ.ศ. 2557

2. หนังสือสัญญาชดใช้ค่าเสียหายของนักเรียนนายสิบตำรวจ